PAYROLL KADROWO-PŁACOWY

Payroll kadrowo-płacowy z HR Navigator to dedykowany zespół specjalistów w zakresie kadr i płac, gotowy do przejęcia outsourcingu pracy całego działu lub wybranych zagadnień jego działalności.

Bogate doświadczenie i szeroka wiedza naszego zespołu są gwarantem jakości świadczonych usług z zakresu kadr i płac. Z uwagą monitorujemy zmiany przepisów i koniunktury na rynku, gwarantując tym samym doradztwo, opracowanie i wdrożenie zarówno standardowych usług payroll kadrowo-płacowego jak i pionierskich rozwiązań, wymagających elastyczności i innowacyjności. Niezależnie od rodzaju usługi i projektu, naszym priorytetem jest niezawodność i bezpieczeństwo.

Sprawdź, co mamy do zaoferowania w ramach:

1. administracji kadr
 • Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy:
  • kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, aneksów do umów,
  • zgłaszanie, wyrejestrowywanie oraz dokonywanie innych zmian dotyczących pracowników Klienta w ZUS za pomocą programu Płatnik,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika,
  • przygotowywanie innych dokumentów wynikających z kodeksu pracy oraz innych przepisów dotyczących prawa pracy.
 • Prowadzenie rejestru urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników Klienta.
 • Monitorowanie aktualizacji badań lekarskich i szkoleń obowiązkowych BHP.
 • Archiwizowanie dokumentacji akt osobowych byłych pracowników, których akta były prowadzone do czasu trwania umowy.
 • Sporządzanie raportów zgodnych z potrzebami Klienta:
  • raporty statystyczne dotyczące zatrudnionych pracowników,
  • możliwość definiowania raportów zgodnych ze strukturą organizacyjną Klienta lub branży np. firma/oddział/dział/centrum kosztu/projekt/zlecenie.
2. administracji płac
 • Naliczanie wynagrodzeń i ich pochodnych:
  • nadgodzin, premii, dodatków, nagród, innych zgodnie z obowiązującym prawem,
  • składek, potrąceń,
  • zarządzanie zasiłkami.
 • Obsługę umów zlecenie i umów o dzieło.
 • Przygotowanie dokumentacji:
  • list płac, indywidualnych pasków płacowych, RMUA,
  • deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, PFRON.
 • Przygotowywanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji:
  • deklaracji ZUS: DRA wraz z obowiązującymi raportami,
  • sporządzanie deklaracji PIT 4R, PIT11,
  • przygotowywanie danych potrzebnych do uregulowania miesięcznych należności do Urzędu Skarbowego,
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z przejściem pracownika na świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach oraz innych zaświadczeń wydawanych na potrzeby Pracownika,
  • przygotowanie raportów kadrowych i płacowych na potrzeby Klienta,
  • udzielanie wyjaśnień w toku kontroli ZUS, US, PIP.
 • Wypłacanie wynagrodzeń dla Pracowników w formie przelewów elektronicznych (w tym także przelewy do ZUS, US i innych instytucji). Przelewy realizowane są w sposób uzgodniony z Klientem, w ustalonym dniu każdego miesiąca, zgodnie z listą płac. Dysponując odpowiednim upoważnieniem, możemy dokonywać wypłat wynagrodzeń samodzielnie, z subkonta Klienta, w określonym przez niego terminie.
3. dodatkowych usług kadrowych
 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu pracy.
 • Projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Audyt dokumentacji personalnej, gwarantujący zgodność z prawem pracy i innymi przepisami.
 • Przeprowadzanie korekt deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT4R sprzed okresu obowiązywania umowy, na wezwanie odpowiednich urzędów.
 • Bezpieczne przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji oraz danych kadrowo-płacowych Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa personalnego.

Oferty pracy Kontakt