Ubezpieczenie za granicą

Weź ster w swoje ręce!

Jako obywatele Unii Europejskiej mamy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia we wszystkich państwach stosujących przepisy o koordynacji (państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskich EFTA). Dokumentem, na podstawie którego, będąc za granicą, można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Świadczenia te są udzielane przez lekarzy, przychodnie lub szpitale działające w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.

W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę podstawą do wydania Europejskiej Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest potwierdzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularz A1. Osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę i posiada formularz A1, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

 • Zasady korzystania ze świadczeń leczniczych na podstawie karty EKUZ

  Pracownik korzystający ze świadczeń leczniczych za granicą na podstawie karty EKUZ musi się liczyć z tym, iż w większości przypadków będzie musiał zapłacić za udzieloną mu pomoc/konsultację. W takim przypadku koniecznie musi zadbać o to, aby lekarz/szpital wystawił mu kartę informacyjną o zakresie udzielonej pomocy i rachunek imienny wystawiony na dane personalne pracownika. Rachunek ten będzie podstawą do starania się o zwrot kosztów leczenia przez lokalny NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

  Poniżej zamieszczamy ulotki informacyjne na temat zasad korzystania ze świadczeń zdrowotnych (leczniczych) na podstawie karty EKUZ na terenie Niemiec i Francji oraz wniosek do NFZ o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

  (Tabela z ulotkami i wnioskiem do pobrania)

  Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z karty EKUZ w Niemczech

  Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z karty EKUZ we Francji

  Wniosek o zwrot kosztów leczenia z NFZ

  UWAGA: Podstawą rozpatrzenia przez NFZ wniosku są poniesione przez ubezpieczonego koszty leczenia, których dowodami są załączone do wniosku rachunki, faktury, recepty, inne dokumenty wystawione w ślad za udzielonymi ubezpieczonemu świadczeniami rzeczowymi oraz potwierdzenia zapłaty kwot wyszczególnionych na rachunkach. Rachunki załączane do wniosku powinny być składane w oryginale.

 • Dodatkowe Ubezpieczenie Wyjazdów Zagranicznych

  HR Navigator w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oddelegowanych do pracy za granicę obejmuje ich dodatkowym ubezpieczeniem podróży zagranicznych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA.

 • Zakres ubezpieczenia
  • Koszty Leczenia we wszystkich krajach Europy (poza Polską) do wysokości 80.000 zł, a w szczególności:
   • badania i zabiegi zalecone przez lekarza,
   • konsultacje lekarskie,
   • dojazd lekarza, gdy wymaga tego stan zdrowia (karta EKUZ nie obejmuje) zakup niezbędnych leków i innych środków niezbędnych w leczeniu (karta EKUZ nie obejmuje),
   • transport do szpitala i do domu w razie konieczności (EKUZ nie obejmuje),
   • pobyt w szpitalu,
   • honoraria lekarskie (karta EKUZ nie obejmuje),
   • transport między szpitalami w razie konieczności,
   • jedną wizytę lekarską związaną z ciążą (karta EKUZ nie obejmuje),
   • leczenie stomatologiczne (karta EKUZ nie obejmuje).
  • Pakiet Assistance (karta EKUZ nie obejmuje):
   • całodobowy dyżur polskojęzycznych konsultantów,
   • kontakt telefoniczny z osobą bliską,
   • transport zwłok do kraju,
   • pomoc w przypadku kradzieży dokumentów,
   • przywóz i pobyt osób bliskich w razie konieczności.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do 20.000zł (karta EKUZ nie obejmuje): Wypłata następuje po całkowitym wyleczeniu, określany zostaje % uszczerbku na zdrowiu i w zależności od ustalonego % następuje wypłata odszkodowania. (Np. złamanie ręki to ok. 5% czyli 1.000zł odszkodowania).
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej do 80.000zł (karta EKUZ nie obejmuje): Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym, osobom trzecim poza granicami RP i kraju zamieszkania ubezpieczonego, związane z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
 • Proces likwidacji szkód w ERGO HESTIA
  • Każdy pracownik otrzymuje kartę, na której znajdują się niezbędne informacje potrzebne do zlikwidowania szkody.
  • W przypadku zdarzenia należy zadzwonić pod numer znajdujący się na karcie (połączenie z polskojęzycznym Konsultantem). Numery do Centrum Pomocy ERGO HESTIA: 24 h na dobę Tel. +48 22 522 29 90 Tel. + 48 22 232 29 90
  • Konsultantowi ERGO HESTIA przedstawiamy swoje dane osobowe i numer polisy znajdujący się na karcie.
  • Informujemy Konsultanta ERGO HESTIA o zdarzeniu i podajemy szczegółowe informacje na temat stanu naszego zdrowia oraz zakresu pomocy lekarskiej, jakiej potrzebujemy.
  • Konsultant ERGO HESTIA kontaktuje się z najbliższą placówką medyczną celem umówienia wizyty osobie ubezpieczonej, w razie potrzeby udziela wsparcia językowego podczas jej trwania.
  • Ubezpieczony jest leczony bezgotówkowo we wskazanej przez konsultanta placówce Medycznej.
  • W przypadku braku kontraktowej placówki medycznej ERGO HESTIA w pobliżu miejsca pobytu osoby ubezpieczonej, należy zgłosić podjęcie leczenia w innym miejscu u Konsultanta ERGO HESTIA na infolinii. W takim przypadku możliwe jest, iż ubezpieczony będzie musiał zapłacić za leczenie prywatnie, a na podstawie przedstawionego rachunku ubezpieczyciel zwraca koszty leczenia w przeciągu kilku dni od przesłania formularza zgłoszenia szkody wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów leczenia.
  • Ubezpieczony wykupuje leki przepisane przez lekarza (zwrot po powrocie do Polski na podstawie przedstawionego rachunku).
  • Ubezpieczony po wyleczeniu zgłasza roszczenie o wypłacie odszkodowania z NNW.
 • Szczegółowy zakres ubezpieczenia podróży zagranicznych ERGO HESTIA

  ERGO HESTIA - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych

  ERGO HESTIA - Zgłoszenie szkody